Administrare patrimoniu

Acte necesare pentru :
·  Apartamentări, parcelări (dezlipiri, alipiri) – imobile proprietatea statului român


·  Atribuire teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în baza Legii nr.15/2003


·  Închirieri terenuri agricole 


·  Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţăîn baza Legii nr. 15/1990 


·  Concesionări de terenuri pentru extinderea construcţiilor, fără licitaţie publică


·  Transcrierea contractului de concesionare, încheiate în baza Legii nr.50/1991, republicată


·  Transmiterea în folosinţă gratuită a terenului pentru culte religioase, asociaţii, fundaţii


·  Ieşiri din indiviziune


·  Acceptări donaţii


·  Schimburi de imobile


·  Cumpărarea locuinţei construită din fondurile Statului Român în baza Legii nr.85/1992


·  Cumpărarea locuinţei şi anexelor aflate în proprietatea statului, altele decât cele executate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite şi execuţie în baza Legii nr.112/1995


·  Eliberare adeverinţă pentru corectare adresă, notare adresă, modificare componenţă apartament, corectare suprafaţă teren pentru imobilele proprietatea statului român


·  Concesionarea, vânzarea sau închirierea terenurilor aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, către societăţi comerciale privatizate în baza HGR nr.577/2002


·  Predare imobile în baza dispoziţiilor emise în Baza Legii nr.10/2001 /pe bază de sentinţe judecătoreşti / în urma licitaţilor publice de vânzare


 

Lista detaliată cu acte :
Apartamentări, parcelări (dezlipiri, alipiri) – imobile proprietatea statului român
– Cerere; – extrase carte funciară, actualizate; – 5 exemplare originale de documentaţii tehnice cadastrale; – Certificat de urbanism (dezlipiri, alipiri); – Achitarea taxei speciale de cadastru la ridicarea lucrării.
Sus

 

Atribuire teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în baza Legii nr.15/2003
cerere tip (PMA T4-F-19); – memoriu cu privire situaţia locativă; – copia actului de identitate; – copia certificatului de naştere; – copia certificatului de căsătorie (după caz); – copia certificatelor de naştere a copiilor (după caz); – declaraţie pe propria răspundere; – cazier judiciar; – adeverinţă de la locul de muncă; – adeverinţă de la facultate (după caz); – dosar.
Sus

 

Închirieri terenuri agricole
– cerere; – copia actului de identitate; – copia cuponului de pensie; – achitare preţ chirie. Important: Cererile se pot depune până în ultima zi a primului trimestru din anul în curs.
Sus

 

Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţăîn baza Legii nr. 15/1990
a) Pentru Societăţi comerciale, Societăţi pe acţiuni – cerere; – statutul societăţii cu modificările ulterioare (după caz); – copie CUI; – copie act de identitate al reprezentatului societăţii; – actul de numire al reprezentantului societăţii; – certificat constatator; – cod IBAN; – extras de carte funciară actualizat al spaţiului; – dovada achitării chiriei la zi. b) Asociaţii familiale şi persoane fizice – cerere; – autorizaţie de funcţionare vizată pe anul în curs; – certificat de înregistrare fiscală; – copie act de identitate al reprezentatului societăţii; – extras de carte funciară actualizat al spaţiului; – cod IBAN; – dovada achitării chiriei la zi. c) Instituţii publice, Autorităţi Agenţii Naţionale, Inspectorate Judeţene etc. – cerere; – copia actului în baza căreia s-a înfiinţat şi funcţionează instituţia, cu completările si modificările ulterioare; – actul de numire al reprezentantului legal; – copie a codului de înregistrare fiscală; – copie act de identitate al reprezentatului societăţii; – extras de carte funciară actualizat al spaţiului; – cod IBAN; – dovada achitării chiriei la zi. d) Partide Politice – cerere; – statut; – hotărârea Tribunalului Bucureşti definitivă şi irevocabilă de înfiinţare a partidului; – copie act de identitate al reprezentatului partidului; – actul de numire a reprezentantului partidului; – cod de înregistrare fiscală; – extras de carte funciară actualizat al spaţiului; – cod IBAN; – dovada achitării chiriei la zi. e) Asociaţii, Fundaţii, Culte, etc. – cerere; – statut; – Certificat de Înregistrare fiscală; – Legea în baza căreia funcţionează, cu modificările ulterioare; – copie act de identitate al reprezentatului; – actul de numire al reprezentantului; – extras de carte funciară actualizat al spaţiului; – cod IBAN; – dovada achitării chiriei la zi.
Sus

 

Concesionări de terenuri pentru extinderea construcţiilor, fără licitaţie publică
Pentru persoane fizice: – cerere; – extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat; – extras de carte funciară actualizat a imobilului proprietate privată; – certificat de urbanism; – plan de situaţie; – copia actului de identitate a solicitantului. Pentru persoane juridice: – cerere; – extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat; – extras de carte funciară actualizat a imobilului proprietate privată; – certificat de urbanism; – plan de situaţie; – copia actului de identitate a reprezentantului societăţii; – certificat constatator; – Statut; – copie CUI.
Sus

 

Transcrierea contractului de concesionare, încheiate în baza Legii nr.50/1991, republicată
Pentru persoane fizice: – cerere; – copia contractului de vânzare cumpărare a construcţiei; – extrasul de carte funciară actualizat; – copia actului de identitate al cumpărătorului construcţiei. Pentru persoane juridice: – cerere; – copia contractului de vânzare cumpărare a construcţiei; – extrasul de carte funciară actualizat; – copia actului de identitate a cumpărătorului construcţiei; – Statul; – Copie CUI; – copie act de identitate al reprezentatului societăţii.
Sus

 

Transmiterea în folosinţă gratuită a terenului pentru culte religioase, asociaţii, fundaţii
– cerere; – extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat; – Certificat de urbanism; – Statut/Act constitutiv; – plan de situaţie.
Sus

 

Ieşiri din indiviziune
– cerere; – extras de carte funciară actualizat; – raport de evaluare al imobilului întocmit de un expert evaluator ANEVAR; – plan de situaţie.
Sus

 

Acceptări donaţii
– cerere; – extrase de carte funciară actualizate ale imobilelor; – plan de situaţie
Sus

 

Schimburi de imobile
– cerere; – extrase de carte funciară actualizate ale imobilelor; – Certificat de urbanism pentru ambele terenuri; – raport de evaluare al imobilelor întocmit de un expert evaluator ANEVAR; – plan de situaţie.
Sus

 

Cumpărarea locuinţei construită din fondurile Statului Român în baza Legii nr.85/1992
Cerere tip (PMA T4-F-20); – Copia Contractului de închiriere vizat de Serviciul Fond Locativ din cadrul PMA; – Copia actului de identitate a titularului contractului de închiriere (ambii soţi dacă e cazul); – Dovada de plată a chiriei la zi (viză pe contract); – Extras de Carte funciară actualizat; – Copia colii de carte funciară; – Declaraţie notarială prin care cumpărătorul declară că atât el cât nici membrii familiei, aşa cum este definită familia în Legea nr.85/1992, republicată, nu deţin cu chirie sau în proprietate altă locuinţă construită din fondurile statului, şi nu au înstrăinat după 01.01.1990 o locuinţă proprietate personală în localitatea de domiciliu; – Releveul locuinţei; – Plan de situaţie; – Dosar plic.
Sus

 

Cumpărarea locuinţei şi anexelor aflate în proprietatea statului, altele decât cele executate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite şi execuţie în baza Legii nr.112/1995
Cerere tip (PMA T4-F-21); – Copia Contractului de închiriere vizat de Serviciul Fond Locativ din cadrul PMA; – Copia actului de identitate a titularului contractului de închiriere (ambii soţi dacă e cazul); – Dovada de plată a chiriei la zi (viză pe contract); – Extras de Carte funciară actualizat; – Copia colii de carte funciară; – Declaraţie notarială a ambilor soţi (făcută şi în numele copiilor minori) din care să rezulte că nu deţin, nu au dobândit şi nu au înstrăinat după 01.01.1990 o locuinţă proprietate personală în localitatea de domiciliu; – Releveul locuinţei; – Plan de situaţie; – Dosar plic. IMPORTANT Conform prevederilor art.6 din HGR nr.20/1996, republicată – pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului nu este posibilă vânzarea locuinţelor pentru locatarii care au contracte de închiriere valabil încheiate, după data apariţiei Legii nr.112/1995, respectiv 27.01.1996.
Sus

 

Eliberare adeverinţă pentru corectare adresă, notare adresă, modificare componenţă apartament, corectare suprafaţă teren pentru imobilele proprietatea statului român
– Cerere; – extras de carte funciară actualizat; – copia contractului de vânzare-cumpărare (după caz).
Sus

 

Concesionarea, vânzarea sau închirierea terenurilor aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, către societăţi comerciale privatizate 
– memoriu privind justificarea folosinţei terenului; – împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la negociere, dacă este cazul; – copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală; – scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română; – certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent; – declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment; – certificat de plată a impozitelor şi taxelor locale; – plan de situaţie avizat cu stabilire POT şi CUT; – Identificarea terenului conform CF sau lucrarea de alipire-dezlipire necesară avizată; – extras de Carte funciară actualizat.
Sus

 

Predare imobile în baza dispoziţiilor emise în Baza Legii nr.10/2001 /pe bază de sentinţe judecătoreşti / în urma licitaţilor publice de vânzare
– cerere; – dispoziţia Primarului referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001; – extrase de Carte funciară cu publicitatea imobiliară efectuată pentru Dispoziţia Primarului; – copia sentinţei investită definitivă şi irevocabilă (după caz); – extras de Carte funciară cu publicitatea imobiliară efectuată pentru sentinţă (după caz).
Sus

[ index Acte Necesare ]