Facilitati

Acte necesare pentru :
·  Pentru obţinerea facilităţilor de care pot beneficia contribuabilii persoane fizice şi juridice la plata obligaţiilor faţă de bugetul local


 

Lista detaliată cu acte :
Pentru obţinerea facilităţilor de care pot beneficia contribuabilii persoane fizice şi juridice la plata obligaţiilor faţă de bugetul local
Pentru mai multe detalii studiaţi documentul: “Facilităţile de care pot beneficia contribuabilii persoane fizice şi juridice la plata obligaţiilor faţă de bugetul local.”
1. Veterani de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice sau etnice, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, refugiaţi, strămutaţi, soţul – soţia celui decedat din categoriile menţionate anterior; persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004; văduve de război şi văduve de veterani de război care nu s-au recăsătorit:
Cerere Tip – PMA-F2-07;
– copie B.I./C.I. (soţ, soţie)
– copie legitimaţie/hotărâre, după caz
– Extras CF original, actualizat al imobilului (pt. impozitul pe clădire şi teren)
– copie talon şi CIV al autoturismului (pt. impozitul pe mijloacele de transport)
– declaraţie rectificativă privind taxa specială de salubritate – PMA-F4-16.
2. Persoanele cu handicap grav, accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate:
Cerere Tip – PMA-F2-05;
– copie B.I./C.I. (soţ, soţie)
– certificat persoană cu handicap, original şi copie
– Extras CF original, actualizat al imobilului (pt. impozitul pe clădire şi teren)
– copie talon şi CIV al autoturismului (pt. impozitul pe mijloacele de transport)
3. Persoanele care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002:
– cerere
– copie contract de împrumut bancar
– Extras CF original, actualizat al imobilului
– copie B.I./C.I.
– autorizaţia de construire pt. lucrări de reabilitare termică
4. Persoanele care deţin o clădire nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, sau clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe:
– cerere
– contract de construire a unei locuinţe pe credit, contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau contractul de dobândire a locuinţei, după caz
– procesul verbal de predare/primire a locuinţei
– copie B.I./C.I.
– Extras CF original, actualizat al imobilului
5. În cazul unei calamităţi naturale, conform art.286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal:
– cerere
– Extras CF original, actualizat al imobilului
– copie B.I./C.I.
6. Persoanele fizice care se află în situaţii excepţionale (familiile cu risc social sau cu risc socio-medical); pensionarii:
– cerere tip* – Anexa nr.1 – PMA-F2-12
– copie B.I./C.I. a solicitantului;
– Extras CF original, actualizat al imobilului;
– declaraţie pe proprie răspundere că nu deţin alte proprietăţi;
– cupon de pensie;
– adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie (acolo unde este cazul);
– orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie (pensie, ajutor de şomaj, ajutor social, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii etc.);
– documente care atestă situaţiile excepţionale invocate (bilet de internare, diagnostic) ;
– declaraţie pe propria răspundere că nu deţine bunuri de natura celor prevăzute la Cap. II, alin. 3;
Sus

[ index Acte Necesare ]